if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : #งานประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนา

รายละเอียด :
    

 #งานประชาสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 สามารถแจ้งเหตุที่
ม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ทางระบบออนไลน์
เริ่มวันที่ 21-27 พ.ย.64 (ก่อนวันเลือกตั้ง)
และวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 (หลังวันเลือกตั้ง)

กดตามลิงค์นี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :