ข่าว : ขอเชิญบุคลากรในสังกัด อบต.ห้วยกระทิง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT

รายละเอียด  : การประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ประกาศเมื่อ :